شماره های تماس :

کارخانه : ۰۲۱۶۵۰۱۸۶۲۵

0۲۱۶۵۰۱۸۶۲۲

۰۲۱۹۹۰۴۱۸۸۴

تماس فوری: 09190623275

شهرك صنعتي صفا دشت دهك بلوار خليج فارس نبش بوستان