امروزه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرحهای مختلف در صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در
مبادلات کـشورها و تحکـیم روابـط اقتـصادی آنهـا یافتـه اسـت. خـدمات فنـی و مهندسـی کـه یکـی از
ستونهای اصلی توسعه اقتصادی کشورها است، مجموعهای از روشها و ابزارهایی است کـه بـا اسـتفاده
بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، امکان ارائه کالاها و خدمات رادر
جامعه فراهم میکند. به رغم اینکه ارائه خدمات فنی و مهندسی می توانـد در مـرز یـک کـشور محـصور
بماند و یا به بازارهای بینالمللی کشورهای دیگرراه بیابد.

خدمات مهندس فنی شرکت آدریان کاوش دانش

خدمات طراحی و مهندسی

بخش مهندسی شرکت آدریان کاوش متشکل از گروه های مهندسی با به کار گيری متخصصان طراحی و عملی بخش طراحی صنعتی
و با خدمات ارزنده ای به پروژه های کشور انجام داده است که از آن جمله ميتوان به برآورد هزينه، تهيه ليست مصالح مورد نياز و تهيه
درخواستهای حرفه ای خريد خارجی، بازرسی و ارزيابی مشخصات کالای موجود با نياز پروژه ها و کارخانه ها، تهيه نقشه های ساخت و راه اندازی و … اشاره نمود.

طراحی و مهندسی از طرح مقدماتی تا راه اندازی و تعميرات دوره ای و نگهداری

برآورد هزینه مالی

يکی از مشکلاتی که اکثر صاحبان صنايع کوچک و متوسط و سرمايه گذاران با آن مواجهند عدم برآورد دقيق پروژه در ابتدای طرح صنعتی و تحليل افزايش قيمت ها ميباشد. بخش طراحی و مهندسی شرکت آدریان کاوش با تجربيات برآورد پروژه های حرفه ای آمادگی خدمت رسانی به صاحبان صنايع ميباشد. در اين راستا گروه مهندسی که از خدمات بخش های گوناگون مهندسی از جمله سالن رنگ،خط ED، انواع کانوایر، انواع کابین پاشش رنگ پودری و مایع، انواع کوره های پخت رنگ، انواع ساندویچ پنل، ممبران ها و … برخوردار است، در مدل های مختلف بين المللی اجرايی برآورد هزينه پروژه را از ابتدا تا انتها بر اساس انتخاب کارفرما ارائه مينمايد و هزينه محاسبه شده را تضمين مينمايد.

مهندسی خرید

مهندسی خريد شامل تهيه ليست مصالح مورد نياز بخش های مختلف پروژه، تهيه مشخصات فنی مورد نياز تجهيزات، تهيه فرم سفارش خريد و انجام مراحل سفارش خريد، به گونه ای که برای خريداران مشکلی ايجاد ننمايد، بازرسی و گارانتی محصول، تهيه فرمت های حرفه ای مورد نياز از جمله خدمات اين بخش ميباشد. بخش مهندسی خريد شرکت آدریان کاوش از ساير بخش های مهندسی مجزا ميباشد. ارزيابی فنی پيشنهاد های فنی دريافتی از سازندگان مختلف از جمله خدمات اين بخش ميباشد.

جانمايی و ايجاد طرح سه بعدی کارخانجات

مهندسين با تجربه با همکاری نقشه کش های حرفه ای ضمن طرح ريزی و جانمايی تجهيزات و تاسيسات جهت ايجاد حس واقعی و امکان تصميم گيری برای سرمايه گزاران و صاحبان صنايع نسبت به جانمايی تجهيزات و تاسيسات کارخانجات، بر اساس استاندارد های روز دنيا در زمينه های ايمنی، نسبت به تهيه نقشه های سه بعدی برای امکان تصميم گيری ساده تر کارفرمايان اقدام مينمايند.

تهيه مدارک مهندسی و نقشه های ساخت و نصب

برای هر پروژه مدير مهندسی مسئولين بخش های مختلف از جمله سالن رنگ، ED، کابین پاشش رنگ های پودری و مایع و … را انتخاب مينمايد و کارشناسان مربوطه ضمن بازديد از محل نسبت به انجام خدمات طراحی و مهندسی بر اساس استاندارد های روز دنيا اقدام مينمايند. و درسريعترين زمان ممکن اين خدمات به صاحبان صنايع ارائه ميشود. تهيه مشخصات فنی بين المللی، ديتا شيت ها، و …. بر اساس استاندارد های معتبر خارجی و داخلی از جمله خدمات بخش مهندسی ميباشد.

تهيه دستورالعمل های نصب و راه اندازی، تعميرات

بررسی ميدانی و تهيه دستورالعمل های نصب و راه اندازی و نگهداری و تعميرات، تهيه ليست لوازم يدکی دوره ای از برای پروژه هايی که تجهيزات آن توسط کارفرمايان خريداری شده است، از چمله فعاليتهای اين گروه ميباشد.

تضمين عملی کيفيت مهندسی و خريد

بخش مهندسی فرآيند شرکت آدریان کاوش با استفاده از خدمات مهندسين با تجربه و مسلط به تکنولوژی های روز دنيا و ارتباط مستمر با شرکتهای مشاور تکنولوژی، و همکاری اساتيد معتبر دانشگاهی بين المللی، طرحهای صنعتی مورد نظر سرمايه گذاران و صاحبان صنايع را در بخش های لايسنس، مهندسی مقدماتی، مهندسی تفصيلی، نظارت بر اجرا، خريد کالا، راه اندازی، خدمات دوره نگهداری تضمين مينمايد.