ماموت

پروژه سازه های خودرو دیار

طراحی، ساخت سالن رنگ و خط ED&PT شرکت دیارخودرو واقع در شهرک صنعتی سایپا شهرستان گلپایگان استان اصفهان