آندسل (Anode cell)

    بدنه های خام (آهن بدون پوشش) با استفاده از روش الکتروفورز کاتدیک پس از مرحله شستشو به مرحله اصلی یعنی جذب لایه و ایجاد پوشش حفاظتی موسوم به ED منتقل می شوند. در این مرحله رنگ مورد نظر با استفاده از چهار مجموعه رکتیفایر با کمک الکترودهای فلزی تحت نام آندسل بر روی بدنه ها نشانده می شوند. با انتقال جریان DC از آندسل ها به محلول حوض رنگ و نهایتا انتقال آنها به قطب منفی ( بدنه های تحت رنگ قرار گرفته ) فرایند ایجاد پوشش ED به صورت تدریجی با عبور بدنه ها از مسیر این آندسل ها کامل می گردد.

    دسته: